Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

Nabór na stanowisko nauczyciela wspierającego
rejestr zmian informacji

Nabór na stanowisko nauczyciela wspierającego
Data: 2020-02-14 12:53:21
Autor: Iwona Pala
Halina Kałużna
Data: 2020-02-14 12:41:29
Autor: Iwona Pala
Dyrektor Miejskiego Przedszkola NR 11 w Częstochowie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wspierającego na czas określony w wymiarze 1/1 etatu w Miejskim Przedszkolu Nr 11 w Częstochowie, ul. Kurpińskiego – Ponurego 6 1.Wymagania o Posiadanie obywatelstwa polskiego; o Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych; o Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku; o Niekaralność; o Posiadanie badań sanepidu; o Wykształcenie – kwalifikacje w zakresie autyzmu , zespołu Aspergera; o Umiejętność pracy w zespole; o Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kreatywność, komunikatywność; o Wysoki poziom kultury osobistej. 2.Zakres obowiązków na stanowisku nauczyciela wspierającego: 1. Pomoc dziecku w sytuacjach tego wymagających (np. w sytuacji prowadzenia przez nauczyciela zajęć lub pracy indywidualnej, nadzorowanie pozostałych czynności 2. Opieka w czasie wycieczek, spacerów i pobytu w ogrodzie. 3. Pomoc przy wykonywaniu prac i zadań podczas zajęć i zabaw 4. Planowanie organizacji dnia dotyczącej szczególnie dziecka z orzeczeniem 5. Wykonywanie poleceń nauczyciela związanych z organizacją pracy z dzieckiem i sprawowanej nad nim opieki. 6. Dbanie o kulturę bycia w obcowaniu z dziećmi, rodzicami wychowanków, pozostałymi pracownikami przedszkola zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. 7. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora lub nauczyciela związanych z organizacją pracy w przedszkolu. 3.Informacja o warunkach pracy na stanowisku: o Wynagrodzenie ustalane na podstawie Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. o Wynagrodzenie wypacane na początku każdego miesiąca z góry; 4.Wymiar zatrudnienia: 1 etat . 5.Wymagane dokumenty i oświadczenia: o List motywacyjny; o CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; o Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie; o Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); o Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); o Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; o Dokument o niekaralności; o Książeczka zdrowia do la celów sanitarno-epidemiologicznych; o Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych- załącznik nr 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych zgromadzonych w procesie postępowania rekrutacyjnego jest Miejskie Przedszkole nr 11 w Częstochowie, ul. Kurpińskiego -Ponurego 6, 42-215 Częstochowa, tel. 34 325 31 22, e-mail: mp11@edukacja.czestochowa.pl · Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl lub nr tel. 34 362 51 05 wew. 107. · Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). · Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest sekretariacie Miejskie Przedszkole nr 11 w Częstochowie, ul. Kurpińskiego -Ponurego 6, 42-215 Częstochowa, tel. 34 325 31 22, e-mail: mp11@edukacja.czestochowa.pl · Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. · Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Miejskie Przedszkole nr 11 w Częstochowie, ul. Kurpińskiego - Ponurego 6, 42-215 Częstochowa Halina Kałużna
Data: 2020-02-14 12:38:04
Autor: Iwona Pala
Nabór na stanowisko nauczyciela wspierającego
Data: 2020-02-14 12:36:06
Autor: Iwona Pala
Nabór
Data: 2020-02-14 12:30:14
Autor: Iwona Pala
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »