Nabór na stanowisko nauczyciela wspierającego

Dyrektor Miejskiego Przedszkola NR 11  w Częstochowie ogłasza nabór  na  stanowisko nauczyciela wspierającego na czas określony w wymiarze 1/1 etatu
w Miejskim Przedszkolu Nr 11 w Częstochowie, ul. Kurpińskiego – Ponurego 6

1.Wymagania
o    Posiadanie obywatelstwa polskiego;
o    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
o    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
o    Niekaralność;
o    Posiadanie badań sanepidu;
o    Wykształcenie – kwalifikacje w zakresie autyzmu , zespołu Aspergera;
o    Umiejętność pracy w zespole;
o    Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kreatywność, komunikatywność;
o    Wysoki poziom kultury osobistej.
 
2.Zakres obowiązków na stanowisku nauczyciela wspierającego:
1. Pomoc dziecku w sytuacjach tego wymagających (np. w sytuacji prowadzenia przez nauczyciela zajęć lub pracy indywidualnej, nadzorowanie pozostałych czynności
2. Opieka w czasie wycieczek, spacerów i pobytu w ogrodzie.
3. Pomoc przy wykonywaniu prac i zadań podczas zajęć i zabaw
4. Planowanie organizacji dnia dotyczącej szczególnie dziecka z orzeczeniem
5. Wykonywanie poleceń nauczyciela związanych z organizacją pracy z dzieckiem                     i sprawowanej nad nim opieki.
6. Dbanie o kulturę bycia w obcowaniu z dziećmi, rodzicami wychowanków, pozostałymi pracownikami przedszkola zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
7. Wykonywanie innych czynności poleconych przez  dyrektora lub nauczyciela związanych        z organizacją pracy w przedszkolu.

3.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
o  Wynagrodzenie ustalane na podstawie Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r.
o  Wynagrodzenie wypacane na początku każdego miesiąca z góry;

4.Wymiar zatrudnienia: 1 etat .

5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
o    List motywacyjny;
o    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
o    Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
o    Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
o    Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
o    Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
o    Dokument o niekaralności;
o    Książeczka zdrowia do la celów sanitarno-epidemiologicznych;
o    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych- załącznik nr 1.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych zgromadzonych w procesie postępowania rekrutacyjnego jest Miejskie Przedszkole nr 11            w Częstochowie, ul. Kurpińskiego -Ponurego 6, 42-215 Częstochowa, tel. 34 325 31 22, e-mail: mp11@edukacja.czestochowa.pl
·         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl lub nr tel. 34 362 51 05 wew. 107.
·         Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
·         Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest sekretariacie Miejskie Przedszkole nr 11 w Częstochowie,  ul. Kurpińskiego -Ponurego 6, 42-215 Częstochowa, tel. 34 325 31 22, e-mail: mp11@edukacja.czestochowa.pl
·         Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody  w dowolnym momencie i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
·         Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Miejskie Przedszkole nr 11    w Częstochowie, ul. Kurpińskiego - Ponurego 6, 42-215 Częstochowa
                                                                                                         Halina Kałużna
 
 

metryczka


Wytworzył: Halina Kałużna (14 lutego 2020)
Opublikował: Iwona Pala (14 lutego 2020, 12:09:31)

Ostatnia zmiana: Iwona Pala (14 lutego 2020, 12:53:21)
Zmieniono: Nabór na stanowisko nauczyciela wspierającego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1959