Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół Gastronomicznych w Częstochowie w roku 2016


L.p.
Data
Jednostka kontrolująca
Zakres kontroli
Efekt kontroli (oceny, zalecenia)
1.
18.03.2016
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
Ocena realizacji programu "Ars - czyli, jak dbać o miłość"
Brak zaleceń
2.
11.05.2016
Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Decyzja nr 36/2016/242
- Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
- Wyposażyć kondygnację podpiwniczenia w instalację wodociągową
- Wyposażyć budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Zapewnić możliwość nieograniczonego dostępu do wyjść ewakuacyjnych i hydrantów
3.
15.06.2016
Kuratorium Oświaty - Katowice
Wydział Rozwoju Edukacji
Obserwacja praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe T.6
Brak zastrzeżeń
4.   
28.09.2016
Archiwum Państwowe w Częstochowie
                                                             
Przedmiotem kontroli są materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacja
niearchiwalna powstała i zgromadzona w Zespole szkół Gastronomicznych bez względu na  miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów 
Wydzielić dokumentację kat. A od kat. B w ramach prowadzonej ewidencji poprzez sporządzenie nowych spisów tej dokumentacji.

Uzupełnić brakujące elementy opisu teczek aktowych dokumentacji kat. A.


Zweryfikować poprawność uporządkowania materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwum zakładowym. Dostosować sposób prowadzenia ewidencji archiwum zakładowego do zasad określonych w § 20 instrukcji archiwalnej.

Przekazać do archiwum zakładowego całość akt spraw zakończonych ( w tym protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, kroniki) do roku 2014.    
5.
23.09.2016
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie
Czynności związane z ustaleniem stopnia realizacji przez dyrektora zadań określonych w § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia MEN z dnia 21.12./2012r. i pozyskania informacji do dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora.
Brak zalweceń
6.
7.10.2016
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach
Kontrola w związku z prośbą o prolongatę decyzji z dnia 13.08.2014r. odnośnie wymiany nawierzchni posadzki w kuchni centralnej.
Zostanie wydana zgoda na prolongatę decyzji wydanej w dniu 13.08.2014 przez ŚPWIS
7.
7.10.2016
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach
Kontrola sanitarna bloku żywienia – warsztaty gastronomiczne
Bez zaleceń
8.
11.10.2016
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie
Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016
Prowadzić postępowanie rekrutacyjne na wniosek obojga rodziców uwzględniając zapisy Art. 97 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 2015r. poz. 2082 z późn.zm.)
9.     
12.12.2016
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie
                               
Realizacja szkolnych planów, organizacja kształcenia zawodowego: zajęć pozaszkolnych w klasie 1 TC w roku szkolnym 2015/2016 w kontekście złożonej skargi  
                         
Zapewnić bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, w szczególności w ramach praktycznej nauki zawodu oraz dostosować zapisy statutu stosownie do zapisów ustawy o systemie oświaty.


metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Maślanka Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych (23 czerwca 2016)
Opublikował: Agnieszka Kałwak (23 czerwca 2016, 19:17:53)

Ostatnia zmiana: Leszek Bąk (25 maja 2017, 11:18:51)
Zmieniono: Zmiana danych w metryczce

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2991