Zamieszczeni informacji

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone przez Szkołę Podstawową nr 9

1. Rejestr skarg i wniosków
Dostęp: gabinet Dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

2.Rejestr wypadków pracowników
Dostęp: gabinet Dyrektora - po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

3.Zarządzenia Dyrektora 

Dostęp: Dyrektor Szkoły podstawowej nr 9
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , § 134 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

4.Ewidencja zatrudnionych pracowników 
Dostęp: gabinet Dyrektora 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy 

5. Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dostęp:  gabinet Dyrektora
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

6. Książka kontroli
Dostęp: gabinet Dyrektora 
Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

7. Ewidencja osób upoważnionych do przeważania danych osobowych
Dostęp: gabinet Dyrektora 
Podstawa prawna: art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

8. Książka korespondencji
Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

9. Ewidencja dzieci
Dostęp: W gabinecie Dyrektora, dla osób , które wykażą interes prawny.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

10. Rejestr umów zawartych z rodzicami .

Dostęp: W gabinecie Dyrektora, dla osób , które wykażą interes prawny.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

12. Teczki osobowe pracowników
Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora dla osób, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

13. Dzienniki zajęć
Dostęp: Pokój nauczycielski, dla osób które wykażą interes prawny.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi wieku do lat trzech.

14. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
Dostęp: W gabinecie Dyrektora, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. ze zm.)

15. Dowody księgowe 
Dostęp: Księgowość.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. ze zm.)

16. Sprawozdania budżetowe
Dostęp: Księgowość.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. ze zm.)

17. Roczne sprawozdania finansowe
Dostęp: Księgowość.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Danuta Caban- dyrektor (19 stycznia 2018)
Opublikował: Ewa Sosnowa (19 stycznia 2018, 09:35:26)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 9

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28964