Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 13/2020
Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie
z dnia 6 lipca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
 
 
Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119,str 1 ), art. 8 oraz 11a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781), uchwały Nr 418.XXXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa, zmienionej uchwałami: nr 579.XLII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 czerwca 2017 r., uchwałą nr 156.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r., uchwałą nr 359.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020r.oraz uchwałą nr 410.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 czerwca 2020 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wyznaczam Panią Ewę Dziedziela, pracownika Biura Finansów Oświaty, do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie
 
§ 2
Do zadań inspektora ochrony danych należy:
1.      informowanie administratora danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych (o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych) oraz doradzanie im w tej sprawie;
2.     monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych zachodzących u administratora danych lub podmiotu przetwarzającego;
3.     udzielanie na żądanie zaleceń co do skutków do ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
4.     przeprowadzanie szkoleń i innych działań zwiększających świadomość w dziedzinie ochrony danych osobowych;
5.     pełnienie funkcji punktu kontaktowego w kwestiach związanych z  przetwarzaniem danych u administratora danych;
6.     współpraca z organem nadzorczym – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
§ 3
Wyznaczam Panią Justynę Sprycha, pracownika Biura Finansów Oświaty, do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie, w czasie nieobecności osoby wymienionej w § 1.
 
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 4/2018  Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie wyznaczenie inspektora danych osobowych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 roku.
 
(-) Barbara Gala-Glińska
Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Częstochowie

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Barbara Gala Glińska (8 lipca 2020)
Opublikował: Bożena Nowakowska (8 lipca 2020, 08:12:02)
Podmiot udostępniający: VII Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2523