Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry umów

Dostęp: pok.13dostęp do danych z ewidencji umów jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zmian.)”. [...]

Rejestry faktur

Dostęp: księgowość pok. 7dostęp do danych  jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zmian.)”. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp:  sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 [...]

Uchwały Rady Pedagogiczne

Dostęp:  sekretariat szkoły Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2016 poz. 1943) [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: pok. 3 dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna : zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 o narodowym zasobie [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostępność: pok. 4  Podstawa prawna: art. 6 ust 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty [...]

Ewidencja kontroli

Dostępność: p. 3Podstawa prawna art.1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty [...]

Dzienniki zajęć

Dostępność: pokój nauczycielski p.111"dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)"Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014. w sprawie [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostępność: księgowość p.7Podstawa prawna: ustawa z dnia 29września 1994r. o rachunkowości [...]

Księga/ Ewidencja Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: sekretariat p.3Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty [...]

Rejestry skarg i wniosków

Dostępność: Kadry p.25"dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Rejestr alfabetyczny uczniów

Dostęp: p.16 - po wcześniejszym wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. (Dz. U. 2002/2/225, 2003/107/1003) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Księga uczniów

Prowadzenie księgi uczniówDostęp: Sekretariat uczniowski p. 16   dostęp po wykazaniu interesu prawnego Dział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. (Dz. U. [...]

Księga druków ścisłego zarachowania, świadectw i legitymacji szkolnych

Księga druków ścisłego zarachowania, świadectw i legitymacji szkolnych Dostęp: Administracja dostęp po wykazaniu interesu prawnego Dział: Administracja Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. [...]

Rejestr wydawanych legitymacji i duplikatów legitymacji

Rejestr wydawanych legitymacji i duplikatów legitymacji szkolnych Dostęp: Administracja dostęp po wykazaniu interesu prawnego Dział: Administracja Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. [...]

Sprawozdawczość - SIO

SIODostęp: AdministracjaDział: AdministracjaPodstawa prawna: Ustawa z dn.19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004 r. nr 49, poz. 463) [...]

Rejestr akt osobowych

Rejestr akt osobowych pracowników Dostęp: Kadry Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Kadry Podstawa prawna: Ustawa z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym [...]

metryczka