Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr Świadectw Szkolnych

Dostęp: Sekretariat Szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw szkolnych, dyplomów państwowych i innych druków [...]

Arkusze Uczniów i Absolwentów

Dostęp: Sekretariat Szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Dokumentacja Rady Rodziców

Dostęp: Sekretariat SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. [...]

Rejestr Skarg i Wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły - udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoDz.U.2023.0.775 t.j.Dz.U.2023.0.775 t.j. [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: Gabinet dyrektoraPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dostęp po wykazaniu interesu prawnego) [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(dostęp po wykazaniu interesu prawnego) [...]

Księga Ewidencji Kontroli

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dostęp po wykazaniu interesu prawnego) [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: Gabinet dyrektora - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25.08.2017 r. w sprawie sposobu [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: Gabinet dyrektoraPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: Gabinet dyrektora - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły (dostęp po wykazaniu interesu prawnego)Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły- dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru/ Zbiory Biblioteczne

Dostęp: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r.(dostęp po wykazaniu interesu prawnego) [...]

Rejestr wypadków uczniow

Dostęp: Sekretariat szkoły  (dostęp po wykazaniu interesu prawnego)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 [...]

Akta osobowe aktualnie zatrudnionych

Dostęp: w Sekretariacie Szkoły dla osób/instytucji, które wykażą inters prawnyPodstawa prawna: Rozporządzanie Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Ustawa z dnia 26 [...]

Akta osobowe byłych pracownikow

Dostęp: Archiwum SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 [...]

Arkusze ocen Szkoły Podstawowej Nr 37 w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 18 do 1992r. przechowywane w Archiwum SP 40 w Częstochowie 5 tomów .

Typ: Archiwum Dostęp: Sekretariat Szkoły Dział: Szkoła Podstawowa nr 37 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Arkusze ocen lata 1944/45 - 2003/2004

Typ: ArchiwumDostęp: Sekretariat SzkołyDział: Szkoła Podstawowa nr 37Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Księga Ewidencji

Typ: Ewidencja. Dostęp: Sekretariat Szkoły Dział: Szkoła Podstawowa nr 37 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Księga Uczniów

Typ: EwidencjaDostęp: Sekretariat SzkołyDział: Szkoła Podstawowa nr 37Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

metryczka