Rejestry, ewidencje, archiw

Rejestry, ewidencje, archiw

Rejestr legitymacji szkolnych

Dostęp: Sekretariat dla osób posiadających interes prawnyOgraniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad [...]

Rejestr legitymacji nauczycielskich

Dostęp: Sekretariat szkoły dla osób posiadających interes prawnyOgraniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r.w [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru/ Zbiory Biblioteczne

Dostęp: Biblioteka Gimnazjum nr 3 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Rejestr wypadków pracowniczych

Dostęp: Sekretariat, dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Rejestr wypadków uczniowskich

Dostęp: Sekretariat, dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia [...]

Księga ewidencji uczniów

Dostęp: Sekretariat, dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Księga korespondencji

Dostęp: Sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym [...]

Księgi inwentarzowe

Dostęp: Sekretariat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księga kontroli zewnętrznej

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr zarządzeń dyrektora

Dostęp: Gabinet Dyrektora Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)” Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjneg [...]

Arkusze ocen

Dostęp: Sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu [...]

Dzienniki zajęć/lekcyjne/pozalekcyjne

Dostęp: Gabinet Dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie [...]

Rejestr wydawanych zaświadczeń

Dostęp: Sekretariat  szkoły dla osób posiadających interes prawnyOgraniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r.w [...]

Akta osobowe pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art.39 ust.3 ustawy z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty. [...]

Protokoły Rady Pedagogicznej

Dostęp: Gabinet dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Sprawozdania finansowe

Pokój: księgowyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości budżetowej Dz.U. nr 76 z 2002 r. p. 694 z późniejszymi zmianami. [...]

Listy płac

Kartoteki zarobkoweTyp: Archiwum  Dostęp: Do wglądu w księgowości dla osób, które wykażą interes prawny.  Dział: Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. [...]

Rejestr świadectw

Typ: Rejestr.Dostęp: Dla osób przedstawiających interes prawnyDział: Administracja szkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

metryczka