Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 27.03.2024r
Data kolejnej aktualizacji do 31.03.2025

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
 • 1 przejdź do głównego menu
 • 2 przejdź do treści
 • 3 przejdź do wyszukiwarki
 • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Sobczyk, mp44@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343616092. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia. Do jednego z wejść jest podjazd dla wózków i schody, do drugiego wejścia tylko schody. Dla gości przeznaczone jest wejście z podjazdem. Gab. dyrektora znajduje się na lewo od wejścia korytarzem do końc. Do oddziału przedszkolnego znajdującego się w Szkole Podstawowej nr 19 w Częstochowie prowadzą dwa wejścia po schodach.
 • Korytarze są szerokie z dostępem do wózków inw. W budynku głównym nie ma schodów ani wind. W budynku w Sp nr 19 znajdują się schody. Brak toalety ogólnodostępnej dla petentów.
 • Brak pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych
 • Przed wejściem na plac przedszkola wyznaczone są dwa ogólnodostępne miejsca postojowe
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • placówka nie posiada pracownika posługującego się językiem migowym
 • na wszystkich drzwiach w budynku głównym oraz na drzwiach wejściowych do sali w budynku w SP nr 19 umieszczone są tabliczki z napisami w alfabecie Brajla. W budynku głównym tabliczki umieszczone są również przy domofonach.

metryczka


Wytworzył: Ewa Sobczyk - dyrektor (22 września 2020)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (22 września 2020, 20:07:11)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Pośpiech (28 marca 2024, 08:29:20)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18908