Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2024-03-30

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
 • 1 przejdź do głównego menu
 • 2 przejdź do treści
 • 3 przejdź do wyszukiwarki
 • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Skowron, sp46@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 324-73-39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do szkoły prowadzą trzy wejścia. Główne od strony ul. Głównej, boczne od strony ul. Szamotowej 8 i tzw. kuchenne od strony ul. Uczniowskiej. Przy wejściach głównym i od strony kuchni szkolnej nie ma schodów.
 • Przy drzwiach wejściowych/głównych zainstalowano domofon wizyjny, którym kontaktujemy się z sekretariatem szkoły.
 • W celu znalezienia się na korytarzu korzystamy z pochylni.
 • Przy pochylni umieszczono tablicę informacyjną.
 • Podobną pochylnię zainstalowano na schodach biegnących do toalety usytuowanej na parterze.
 • Szkoła posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych z poszerzonymi drzwiami wejściowymi i prześwitem wewnątrz pomieszczenia.
 • W celu lepszej dostępności wymieniono boczne drzwi do budynku szkoły z zainstalowaniem szyn teleskopowych/stalowych do wprowadzania wózków inwalidzkich.
 • Dostosowano pomieszczenie sekretariatu szkoły oraz poczekalni do potrzeb osób niepełnosprawnych, również na wózku inwalidzkim. Dostosowanie dotyczy poszerzonego wejścia do pomieszczenia oraz wystroju (np. biurka) pomieszczenia sekretariatu i jego otoczenia.
 • Na parterze i w jego pomieszczeniach zwiększono moc oświetlenia.
 • Szkoła nie posiada wind.
 • Szkoła nie posiada parkingu i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale istnieje możliwość wjazdu na teren szkoły przez bramę wjazdową od strony ul. Szamotowej pod drzwi wejściowe/główne.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

metryczka


Wytworzył: Janusz Sikorski - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 (22 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (22 września 2020, 15:37:56)

Ostatnia zmiana: Dorota Grodzka-Czepiczek (30 marca 2024, 18:40:44)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19031