Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2024-03-29. 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
 • 1 przejdź do głównego menu
 • 2 przejdź do treści
 • 3 przejdź do wyszukiwarki
 • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kimla, mp05@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343634939. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Górskiej. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do wejścia prowadzą od furtki: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Na teren przedszkola można wejść korzystając z szerokiej bramy, która jest otwarta w godzinach urzędowania przedszkola.
 • Wejście do budynku jest od strony frontu. 
 • Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać 5 stopni za furtką by wejść na plac przedszkola.
 • Za drzwiami wejściowymi po prawej stronie znajduje się dzwonek w celu przywołania osoby, która ręcznie otworzy drzwi.
 • Budynek ma dwie kondygnacje, w budynku nie ma windy, aby wejść na drugie piętro należy pokonać 22 stopnie. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. 
 • W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób dorosłych znajduje się w holu przedszkola, możliwość wjazdu wózkiem.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma wyznaczonego obszaru kontroli. W gabinecie dyrektora dostępny jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne i teren wokół przedszkola.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do placówki z psem asystującym nie zwalania osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Małgorzata Bajdur (22 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (22 września 2020, 16:08:46)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kimla (29 marca 2024, 08:28:29)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15043