Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr Aktów Nadania Stopnia Nauczyciela Kontraktowego

Rejestr Aktów Nadania Stopnia Nauczyciela Kontraktowego wydanych przez dyrektora szkoły.Dostęp: W sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna:1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Typ: Rejestr.Dostęp: Dostępne - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256, [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Typ: RejestrDostęp: Uchwały są dostępne w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.Dział: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: RejestrDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: Dyrektor Szkoły - w godzinach pracy z zachowaniem zasad ochrony danych osobowychDział: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. FredryPodstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Typ: ArchiwumDostęp: z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych - za pośrednictwem dyrekcji szkoły.Dział: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. FredryPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 [...]

Księgi Uczniów

Typ: EwidencjaDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. FredryPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z [...]

Księgi Inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: Ewidencja Dostęp: pokój nr 2 - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Typ: EwidencjaDostęp: pokój nr 2 - w godzinach pracy biblioteki.Dział: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych [...]

Księgi Ewidencji

Typ: EwidencjaDostęp: pokój nr 2 - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. FredryPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19.02.2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne [...]

Księgi Arkuszy Ocen

Typ: Archiwum.Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19.02.2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ: ewidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 34Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz [...]

Ewidencja wydanych kart rowerowych

Typ: ewidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 34Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych

Typ: ewidencjaDostęp: z zachowaniem zasady ochrony danych osobowych - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. FredryPodstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy [...]

Ewidencja świadectw ukończenia szkoły

Typ: ewidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Typ: archiwumDostęp: z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych - za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Szkoła Podstawowa nr 34Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

metryczka