Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotową strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
 • 1 przejdź do głównego menu
 • 2 przejdź do treści
 • 3 przejdź do wyszukiwarki
 • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Dudek, sp34@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343231161. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Marii Dąbrowskiej i tylne od ul. Józefa Gaczkowskiego od strony zamkniętego placu zabaw.
 • Główne wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb niepełnosprawnych. Wykonany jest podjazd z barierkami. Drzwi główne mają 1,5-centymetrowy próg.
 • Tylne wejście do budynku nie jest przystosowane dla wózków i wymaga pokonania 1 stopnia na zewnątrz oraz 3,5-centymetrowy próg.
 • Brak miejsc parkingowych. Nie ma wyznaczonych miejsc z powodu w ogóle braku parkingu dla uczniów i rodziców.
 • Budynek szkoły ma 2 piętra. Na każde piętro prowadzą schody, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 i 2 piętro) znajduje się korytarz szkolny. Korytarze na parterze są bez progów i jest możliwość przemieszczania się na wózku. W budynku szkoły nie ma zainstalowanej windy. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do sal gimnastycznych prowadzi boczny korytarz z 2 stopniami i nie jest przystosowany dla wózków. Wejście na małą salę gimnastyczną jest bez progu, natomiast wejście na dużą salę jest z progiem 4-centymetrowym.
 • W budynku szkoły nie ma zainstalowanych platform, pochylni, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Szkoła nie posiada parkingu ogólnie dostępnego oraz miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Na teren szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2024-03-25

metryczka


Wytworzył: Dariusz Ryś - dyrektor szkoły (22 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (22 września 2020, 15:40:18)

Ostatnia zmiana: Tomasz Dudek (25 marca 2024, 09:45:16)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24976